Pravidlá spracúvania osobných údajov


Spoločnosť WOW! production s.r.o. (ďalej ako “prevádzkovateľ”) v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osob pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a na základe § 19 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. poskytuje informácie týkajúce sa pravidiel spracúvania osobných údajov prostredníctvom portálu www.akademiavzdelavania.online („ďalej len portál“).

VYSVETLENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV A PODANIE ZÁKLADNÝCH INFORMÁCIÍ

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa informačného systému:

Subjekt: WOW! production s.r.o.,
Sídlo: Banšelova 6, 821 04 Bratislava,
IČO: 35821680,
DIČ: 2020285311,
IČ DPH: SK2020285311,
e-mail: wow@wow-production.sk,
Zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 25058/B

Naša spoločnosť nemá ustanovenú zodpovednú osobu. Ochrana Vašich osobných údajov ako aj Vy ste pre nás dôležitý, preto v prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností týkajúcich sa ochrany Vašich osobných údajov sa môžete na nás obrátiť prostredníctvom e-mailu: wow@wow-production.sk alebo poštou na adrese našej spoločnosti – WOW! production s.r.o., Banšelova 6, 821 04 Bratislava.

2. O akých osobách spracúvame osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v prípade, ak ste sa zaregistrovali na vzdelávacie podujatie.

3. Aké údaje o Vás spracúvame?

Pri prihlasovaní na vzdelávacie podujatie od Vás požadujeme údaje potrebné na registráciu v rozsahu: titul, meno, priezvisko, číslo lekárkej komory, údaje o Vašom pracovisku (názov pracoviska, ulica, číslo, mesto a PSČ), emailová adresa, telefonický kontakt.

4. Právny základ a účel spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom:

Splnenia povinnosti hlásenia absolvovania kreditovaného vzdelávania zdravotníckej komore v ktorej je užívateľ ako zdravotnícky pracovník registrovaný. Tieto údaje sú spracovávané v informačnom systéme s názvom: Hodnotenie sústavného vzdelávania užívateľmi, ktorí sú zdravotníckymi pracovníkmi.

5. Ako dlho spracúvame a uchovávame Vaše osobné údaje

Doba spracúvania osobných údajov užívateľa, ktorý absolvoval kreditované vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka a zároveň je zdravotníckym pracovníkom je minimálne po dobu desiatich rokov od absolvovania daného kreditovaného vzdelávania (podľa ustanovenia § 75 ods. 3 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností). Osobné údaje sa ukladajú v registratúrnom stredisku Prevádzkovateľa, a to v písomnej alebo elektronickej forme.

6. Poskytovanie osobných údajov

Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje do tretích krajín mimo EÚ.

7. Prijímatelia, ktorým sa sprístupňujú osobné údaje

Osobné údaje sa sprístupňujú v celom rozsahu poskytovateľovi služieb súvisiacich s údržbou portálu a zabezpečením jeho riadneho fungovania, ktorým je spoločnosť: WOW! production, s.r.o., Banšelova 6, 821 04 Bratislava, IČO: 35821680. Osobné údaje sa sprístupňujú v rozsahu Meno, priezvisko a zdravotnícke povolanie, názov a adresu zdravotníckeho zariadenia, v ktorom zdravotnícky pracovník poskytuje zdravotnú starostlivosť, ak ide o zdravotníckeho pracovníka, výšku a účel nepeňažného plnenia poskytnutého priamo alebo nepriamo zdravotníckemu pracovníkovi alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, obchodné meno alebo názov a adresu sídla a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu, tretej osoby, prostredníctvom ktorej nepeňažné plnenie poskytol Osobné údaje sa sprístupňujú v rozsahu meno a priezvisko subjektu, ktorý zabezpečuje ubytovanie na odbornom podujatí za účelom zabezpečenia ubytovania.

8. Práva zákazníka

a) Právo požadovať prístup k osobným údajom podľa čl. 15 Nariadenia

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú jej osobné údaje, ak to tomu tak je dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto údajom (kópiu spracúvaných osobných údajov). Potvrdenie bude poskytnuté v písomnej podobe, a to buď poštou alebo elektronicky.


b) Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 Nariadenia

Dotknutá osoba má právo na to, aby pracovník prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, a aby doplnil neúplné osobné údaje.


c) Právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 Nariadenia

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa výmaz osobných údajov, ktoré sa ho týkajú napríklad v situácii, keď osobné údaje nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali alebo spracúvali, alebo ak odvolá súhlas so spracovaním osobných údajov, namieta spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21. ods. 1 Nariadenia alebo ak sú osobné údaje spracúvané nezákonne. Prevádzkovateľ tieto osobné údaje bez zbytočného odkladu vymaže. Prevádzkovateľ tieto osobné údaje nevymaže v prípade, ak trvá povinnosť osobné údaje ďalej spracúvať, napr. z dôvodu zákonnej povinnosti, verejného záujmu v oblasti zdravia alebo na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely, ak by sa uplatnením práva na vymazanie závažným spôsobom sťažilo dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania (bližšie čl. 17 Nariadenia).


d) Právo na obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 Nariadenia

Ak dotknutá osoba, namieta správnosť osobných údajov počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby, má právo požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov.


e) Právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 Nariadenia

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak sa spracúvanie zakladá na súhlase dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov alebo spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba. Uplatnením tohto práva nie je dotknuté právo na výmaz osobných údajov.


f) Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 Nariadenia

Ak je spracúvanie osobných údajov založené na legitímnom oprávnenom záujme Prevádzkovateľa alebo ak osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva na účel priameho marketingu, má dotknutá osoba právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú. Ak Prevádzkovateľ nepreukáže legitímny oprávnený záujem, alebo ak dotknutá osoba podá námietku voči spracúvaniu osobných údajov na účel priameho marketingu Prevádzkovateľ nebude tieto osobné údaje ďalej spracúvať.


g) Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa čl. 22 Nariadenia

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov z našej strany nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu.


h) Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 zákona a čl. 77 a 79 nariadenia

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že osobné údaje, ktoré sa jej týkajú sú spracúvané v rozpore so zákonom alebo Nariadením, má právo podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Kontaktné údaje: Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.


Tieto pravidlá spracúvania osobných údajov nadobúdajú účinnosť 25.5.2018.